uiw v1.2.9 发布, 基于 React 的 UI 组件库

uiw

高品质的UI工具包,React 16+的组件库。

更新内容:

  • 添加 Avatar 组件

  • 更改Badge组件样式

  • 添加 favicons

  • 文档添加返回到顶部特性

  • 添加 MIT 协议文件

  • 更新文档样式

  • 更新文档部署脚本

See the article here: 

uiw v1.2.9 发布, 基于 React 的 UI 组件库